hanoi halong muadantoc1

HANOI HAUPTSTATD

HALONG BUCH

CAC DAN TOC VN

   

Với phương châm quảng cáo có hiệu quả, chất lượng cao. quý vị sẽ thấy hiệu ứng của quảng cáo.  Quảng cáo cũng là một hình thức kinh doanh. Nghĩa là nếu qíy vị biết quảng cáo đúng nội dung, đúng chỗ, đúng việc thi 1 Euro chi cho việc quảng cáo quý vị sẽ nhận lại gấp rất nhiều lần do hiệu ứng của quảng cáo. Ðến với chúng tôi với nhiều năm kinh nhiêm trong và ngoài nước quý vị luôn nhận đựơc cách quảng cáo tốt nhất, hiệu quả nhất trong điều kiện của quý vị -Trong Berlin...

Chi cần goi : 0160/40 96 296 hoặc (49)30-98 260 98  Vu Xuan Truong

 

Medien

Die Komponente „Medien“ erlaubt es, über die eigene Website Bilder hochzuladen und dem Inhalt der Website hinzuzufügen. Ergänzend steht auch ein „Flash Uploader“ zur Verfügung (muss aktiviert werden). Er erlaubt das Hochladen mehrerer Bilder auf einmal. Hilfe(engl.)

   

Sprachauswahl